clearpix Representation greypixel

 

 

 

clearpix

 
   
 
     

Det har länge funnits en längtan bland gestaltande konstnärer på olika områden att transformera ett uttryck från en konstform till en annan; exempelvis bild till ljud eller vice versa.

Med den digitala tekniken har sinnesanalogierna förvandlats från heta konstnärsdrömmar till praktisk matematik - den binära koden. Utifrån lämpliga parametrar går det att översätta bild till ton och ton till skulptur.

Strukturlikheter eller olikheter beskrivs i hårddata och ligger till grund för nya överraskande eller förutsägbara korrespondenser. För att bestämma hur ljud, form eller bild skall representeras i binär kod måste vi göra val, bestämma vilka parametrar som skall tillämpas. I denna alltför enkelt beskrivna problematik anar man större, mer universella frågeställningar:

  • Kulturmönster som konfronteras
  • Information och erfarenheter som förmedlas mellan kulturer
  • Språkbildning och förståelse

Synestesi
Synestesi är ett konstnärligt samarbetsprojekt där lärare från Musikhögskolan, Konsthögskolan Valand och Chalmers tekniska högskola, samt fristående konstnärer, tillsammans utvecklar nya artistiska koncept i gränslandet mellan konst, musik och teknik.

Våra projekt har handlat om att utveckla konstnärligt intressanta metoder för transformation från ett medium till ett annat: från bild till musik, från musik till text, från text till dans, från dans till bild etc. Detta arbete leder vidare till installationer och föreställningar där resultatet framställs i en mångfasetterad audio-visuell form, som rymmer både traditionella och moderna tekniker. Vi utvecklar alltså samtidigt nya former för konstnärligt skapande och nya former för presentation av konstnärliga verk.

Konstnärliga laborationer
Vi har valt att kalla de presentationer vi gör av vårt samarbete för "konstnärliga laborationer". I en laboration finns ingen gräns mellan det förutbestämda och det tillfälliga eller mellan stringenta samband och fria associationer. Idéer kan formaliseras till rena experiment samtidigt som tanken och kreativiteten kan få fritt spelrum. En laboration blir sällan färdig, den skapar istället nyfikenhet, precis som forskning och konstnärligt arbete.

Utgångsmaterialet för just denna laboration är en bearbetad film av människor i rörelse. Ljussättning, videoprojektioner, bilder, utskurna figurer, notmaterial, rörelser och improvisationer - allt är hämtat som råmaterial ur videon. Materialet har sedan bearbetats på olika sätt och speglar alla medverkandes individuella uttryckssätt.

Redigeringen av videodokumentationen har därefter tillfört ytterligare en dimension till verket. Publikens rörelser (och scenografin) har här överlagrats på den ursprungliga videofilmen och animeringarna som projicerades under laborationen. Lager på lager på lager...

Magnus Eldénius
Carl-Axel Hall
Per Anders Nilssson
Bengt Lundin
Göran Boardy
Michel Droetto
Palle Dahlstedt
Mats Nordahl
Sven Andersson
Jim Berggren

Musiker:
Ionel Cristea
Anders Hagberg
Einar Nielsen
Lisa Nordström

samt slagverksensamblen "Ensemble 42"
Bruno Andersson
Teddy Bergström

Teknik & Ljus:
Fredrik Nilsson
Anna Wemmert-Clausen

Kameror:
Göran Boardy
Jim Berggren
Michel Droetto

Redigering:
Göran Boardy

Webb:
Göran Boardy

 
     
gif

 

 
  2007-05-16greypixel