<<

Ny avdelning sammanslagen av tidigare 1, 2, 3 och Rädådalen (ravinen)

 

VR-scen 1

VR-scen 2

VR-scen 3

hänglav

ån

nattviol

video

fem närbildsplatser (panorama)

 

 

nattviol

flugblomster

VR-scen 1

VR-scen 2

lågor | furu | storskog (2007)

 

 

 


VR-scen

video

plantor 2007_a

plantor 2007_b

 

 

 


VR-scen

 

 

Avdelning 01

Enligt Skogsvårdsstyrelsens inventering 1993:
smalskaftlav, skogsfru, knärot, korktaggsvampar, spindelblomster, kortskaftad ärgspik, ullticka, gränsticka, norsk näverlav

Biotopkaraktär:
blockrikt eller storblockigt, rik hänglavsförekomst, hög och jämn luftfuktighet, stort inslag senvuxna träd, källpåverkat, värdefull kryptogamflora, brandrefugi

Beskrivning:
Ravin i Rädåns dalgång med den steniga och branta ån i botten. Eftersom ån ej har flottats finns lång skoglig kontinuitet längs ån. Områdets höga naturvärden förstärks ytterligare av dess höga luftfuktighet, vilket bl a fynden av smalskaftlav och norsk näverlav visar. Vattenfall och branta sluttningar med gammal granskog ger området urskogskaraktär på många ställen.
All avverkning, även gallring och vedhuggning, bör undvikas i biotopen eftersom klimatet i ravinen påverkas av ökad genomblåsning vilket är negativt för de många fuktighetsälskande arter som finns invid Rädån.

egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck S
vindexponering skyddat
frostrisk -
markslag fastmark
markfukt.klass fuktig
rörl. markvatten -
jordart morän
textur Sm
jordmån -
humuslagret -
markveg. typ -
areal 1,7 ha
historik ej använt till flottning
beståndsegenskaper  

 

Avd 1:
Ett av skiftets vackraste bestånd. Välsluten välvuxen barrblandskog på frisk och fuktig mark. Ingår delvis i skyddszon kring Rädan. Delarna mot ån skall ej röras. Större delen av avdelningen kommer troligtvis att ingå i reservat eller skyddas i naturvårdsavtal (2007).Rädådalens naturreservat beslutat och bildat av Naturvårdsverket 2009. Tio fastiheter längs Rädåns ravin berörda. Av detta skifte avsattes 8 hektar, dvs tidigare avdelningarna 1, 2 och 3 plus själva ravinen.

egenskaper ståndort N ståndort S
lutning svag svag
väderstreck SO SO
vindexponering måttligt måttligt
frostrisk - -
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass frisk fuktig
rörl. markvatten S L
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån pod 3-6 pod >6
humuslagret 3-6 3-6
markveg. typ blå LÖMR/blå
areal
1,7 ha
hänsyn PF NS
virkesförråd
876 m3sk
beståndsegenskaper 140 årig barrblandskog, T18, S3 140 årig barrblandskog, G24, 6,6 m3 sk/ha/år, S3

Avd 2:
150-årig tallskog avverkades 1996. Fröträdställning lämnades. Tätt plantuppslag 2000.Intressanta gropar i marken (RL trodde det var dödisgropar?)Västra delen ingår i skyddszon kring Rädan. Lämnas.Större delen av avdelningen kommer troligtvis att ingå i reservat eller skyddas i naturvårdsavtal (2007).

egenskaper ståndort A
lutning obetydlig
väderstreck SO
vindexponering måttligt utsatt
frostrisk stor (fläckvis)
markslag fastmark
markfukt.klass torr (frisk?)
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ lav /blåbär ?
areal 0,8 ha
hänsyn PG (NS - NO)
virkesförråd 86 m3sk
beståndsegenskaper fröträdställning, T20,
5 m3sk/ha/år

Avd 3:
130-årig barrblandskog med stor åldersskiktning. Ingår delvis i skyddszon kring Rädan. Både tall och gran har stampat länge här. Otroligt täta årsringar. Kan blädning vara lämpligt här? Har inga planer på att röra det inom överskådlig tid

egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck SV
vindexponering skyddat
frostrisk måttlig
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten S
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 0-3
markveg. typ blå
areal 1,2 ha
hänsyn NS (PF ?)
virkesförråd 287 m3sk
beståndsegenskaper 70-130 årig barrblandskog, T18,

 

2010-04-05