<<


Avdelning 09
egenskaper ståndort A
lutning obetydlig
väderstreck -
vindexponering måttligt
frostrisk obetydlig
markslag fastmark
markfukt.klass fuktig
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ LÖMR/blå
areal 0,6 ha
historik  
hänsyn NS
virkesförråd  
beståndsegenskaper 20 årig gran, G24, Röjgallras

granungskog

blivande granskog

rost-vitmossa

 

smultron, blött i partier, hyfsat plantuppslag 2000

2004: röjnings/gallringsbehov inom ett par år

naturvård skötsel: Låt stora partier i söder utvecklas fritt utan ingrepp. röj/gallr aförsiktigt i den norra delen

2010-04-05 9:53