<<


Avdelning 11
egenskaper ståndort N ståndort S
lutning svag svag
väderstreck V SV
vindexponering mkt utsatt mkt utsatt
frostrisk obetydlig stor
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass torr frisk
rörl. markvatten S K
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån pod >10 pod 6-10
humuslagret 3-6 1-3
markveg. typ blåbär ? SMGR
areal
1,5 ha
hänsyn PG PG
virkesförråd    
beståndsegenskaper fröträdställning, T20, 4,1 m3 sk/ha/år G18

översiktsbild 2000

markprofil

stormresultat: bild1

Avverkat 1998. Fröträdställning. Grannen i norr avverkar 2000 vilket leder till ökad vindutsatthet och risk för ljuschock. Spridning av rotröta?

Framför allt vinden blev ett problem! Stormfällningar 2002 och 2003 i norra delen.

Planterade gran 2006 i stormfällda - och kala - ytor på norra delen.

Fint och tätt plantuppslag. Tall dominerar.

Fröträd avverkade 2009

2010-04-05