<<

till huvudkartan
Avdelning 18
egenskaper ståndort N ståndort S
lutning stark stark
väderstreck V V
vindexponering måttligt måttligt
frostrisk obetydlig obetydlig
markslag fastmark fastmark
markfukt.klass fuktig frisk
rörl. markvatten L K
jordart morän morän
textur Sm Sm
jordmån ?* pod 0-3
humuslagret ?* 3-6
markveg. typ BRGR blå
areal
1,2 ha
historik    
hänsyn NS PF
virkesförråd
187 m3sk
beståndsegenskaper 45-årg gran, G23, Gallring 1 50-årig tall, T20, Gallring 1

markprofil

gles gran

mot norr

VR-scen

video

uppskattningsprotokollet

 

Norra delen sumpig och blöt efter regn. Ingår i surdraget nedför Kolberget. Södra delen väldigt gles. Stora luckor (viltåker?)

*svårbedömt. Pga rikligt markvatten är humus och blekjord svartfärgad och gränserna svåra att bedöma.(se markprofilen)

2010-04-05