<<Avdelning 21

 

egenskaper ståndort A
lutning stark
väderstreck S
vindexponering mkt utsatt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten K
jordart morän
textur Sm
jordmån pod 3-6
humuslagret 3-6
markveg. typ blå
areal 0,75 ha
hänsyn PG
virkesförråd --
beståndsegenskaper gran planterat och tall kommer T22

luckigt

åt norr

ett foto till mot norr

video

karta över drivning 2002

foto efter drivning -maj 2003

beståndsrest och ridå

under frötallar 2006

granplanta 2006

talluppslag 2008

 

Kan behandlas på samma sätt som avd 24. Beståndet är dimensionshugget efter snöbrott 89 och gallrat i södra delen. I norr kan jag ställa fröträd.

Tjäder! Spara deras betestallar!

-------

Drivning genomförd hösten/vintern 2002. Fröträdställning. Hösten 2005 bör här fläckmarkberedas och planteras gran glest för att få upp ett barrblandbestånd. Granplantering tidigast våren 2006. (se även kommentar från juni 2005 på avd 24)

Gran planterad i maj 2006.

Tätt tallplantuppslag i markberedningsfårorna 2008

 

2010-04-05