<<Avdelning 22

OBS - beståndsgränserna justerade efter avverkning 2002

egenskaper ståndort A ståndort B ståndort C
lutning stark stark stark
väderstreck S S S
vindexponering mkt utsatt mkt utsatt mkt utsatt
frostrisk ingen ingen ingen
markslag fastmark fastmark fastmark
markfukt.klass frisk frisk fuktig
rörl. markvatten L K L
jordart morän morän morän
textur Sm Sm Sm
jordmån pod 0-3 pod 3-6 pod >6
humuslagret 0-3 3-6 3-6
markveg. typ SMGR blå LÖMR/blå
areal
4 ha
historik snöbrott snöbrott snöbrott
hänsyn PG PG PG
virkesförråd
---
beståndsegenskaper T22 G22 G24

olikåldrigt

utsikten

------

efter 2002

beståndsrelik avd 24-25

beståndsrelik avd 24-23

rågång mot söder maj 2003

frötallar och gränsen mot 25

efter markberedning okt 2005

lärkplanterat 2006

plantornas utseende 2007

Mycket olikåldrig barrblandskog. Dimensionshuggen på sina ställen 1989 pga snöbrott . Här vill jag i något område testa en "alternativ" brukningsmetod som bl.a. har som mål att bevara tjädern. En mosaik av sammanhängande stråk och öar av orörd olikådrig barrblandskog. Små hyggen insprängda på 0,25 till 0,5 ha. Ca 25 - 35 % av arealen skall stå kvar.

Definitivt tjäder.

------

2003-05-05
Drivning genomförd hösten 2002. Lämnade ridåer, dungar och reliker. Frötallar. Om jag jämför resultatet nu med mina intentioner formulerade här ovan, ser jag att finliret jag eftersträvade inte klarats av, men resultatet är ändå hyfsat bra. Skall jag lyckas till den graden måste jag nog köra själv, vilket är svårt att hinna och orka.

Fortfarande tjäder?

Planerar att fläckmarkbereda hösten 2005 och året därpå plantera gran i syfte att få upp barrblandskog av samma typ som tidigare.

2005-06-05
Efter exkursioner i Siljansfors Försökspark har jag börjat fundera allvarligt på att väva in ett bestånd Sibirisk Lärk i den bördigaste delen av sluttningen - ståndort C (G24). Blev mycket imponerad av de försök med Lärk man visade där. Snabbväxande, rakhet, kvalitet, inga negativa argument hörde jag.

Har gått runt med LG från Skogsvårdsstyrelsen och snitslat för markberedning i höst. Svårt att få tag på fläckmarkaggregat tydligen? Vi enades om att en försiktig intermittent harvning skulle duga i slänten. Jag är ju rädd för forsande diken. Även harvarna kan tydligen köras lite "fläckvis".

2005-10-18
Markberedning intermittent för att undvika forsande diken i snösmältning och regnperioder. Kanske väl stenigt för så kraftfulla metoder. Mest stenrösen skapade på sina håll. Hur ska jag kunna plantera här?

2006-07-07
Där inga fröträd fanns, eller där dom stod glest, satte vi lärk. Det blev grovt sett tre ytor med lärk och tre ytor med gran. I den sparade ytan med plantuppslag från det gamla beståndet, gick vi med hackor och beredde riktigt fina planteringsfläckar. Bättre än stenrösena intill - men svettigare.

 

2010-04-05