<<


Avdelning 25
OBS - beståndsgränserna justerade efter avverkning 2002
egenskaper ståndort A
lutning stark
väderstreck S
vindexponering mkt utsatt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten L
jordart morän
textur Sm
jordmån pod >6
humuslagret 3-6
markveg. typ LÖMR/blå (smalbladiga gräs)
areal 1 ha
historik snöbrott 88
hänsyn PG
virkesförråd 301 m3sk
beståndsegenskaper 130-årig granskog, G20, succesiv avveckling via skärm

VR-scen

planta 94

plantor

lågor

lucka

skärmställning

-----

karta med justerade beståndsgränser

efter avverkningen 2002

plantuppslag under skärm

tätning

skärm från sydöstra hörnet

gles skärm mot sparad dunge

 

Dimensionshugget efter snöbrottsvintern 88. En tät granskärm återstår. Träd efter träd torkar eller blåser omkull efter den ljuschocken. Frodig markvegetation pga lutning och markvatten.

Ett fint plantuppslag kommer i luckorna. Planerar en försiktig plockhuggning av ytterligare gran för att gynna plantuppslag på större ytor.

Tjäder, nattviol

-----

2003-05-05
Plockhuggning och utglesning till skärmställning genomförd oktober 2002.

2010-04-05