<<

till huvudkartan
Avdelning 27
egenskaper ståndort A
lutning svag
väderstreck NV
vindexponering måttligt
frostrisk ingen
markslag fastmark
markfukt.klass frisk
rörl. markvatten K
jordart morän
textur ?*
jordmån ?*
humuslagret ?*
markveg. typ utan fältskikt
areal 1,2 ha
historik brandfält?
hänsyn PF
virkesförråd 337 m3sk
beståndsegenskaper 90-årig granskog , G20,

självgallrat

bottenskikt

VR-scen

video

2007_a | lärk_a | lärk_b |

 

Orört. Låt stå, eller gallra mycket försiktigt?

*svårbedömt. Svårgrävt, mest sten och mossor. Träkol under mossmattan på många ställen. Brandstubbar.

En handfull 300-åriga gammelgranar står kvar i västra delen av beståndet. Sparas!!

Definitivt älgmark.

2010-04-05