Engelsk ordlista över vanliga skogstermer

VOCABULARY

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R
S T U V W
Y Z Å Ä Ö

              

A      ^

AB   

See Aktiebolag
Aktiebolag   Company forest
Akut brist   Acute scarcity
Akut hotade   Endangered
Alla   All
Allmän (allm.)   Public, general
Allmän fastighetstaxering General tax  assessment of real estate
Allmänna skogar   Public forests
Allmänna ägare   Public owners (state and other public)
Allmänningar   Common land
Allmänt   Ordinary
Allt   Total
Allvarliga skador   Serious injuries
Alm   Elm   Ulmus sp.)
Andel   Proportion
Andel av   Part of, share of, rate
Andra (annan, annat)   Other
Andra varor av trä   Other articles of wood
Anläggningar   Establishments, factories
Anläggningsförare   Construction driver
Anmäld   Notified in advance
Annan avverkning   Other felling
Annat   Other
Ansikte   Face
Anslag   Grant, allowance, appropriation
Anslagsdel   Part of a grant
Anställd   Employee
Antal   Number (of)
Antal medlemmar   Number of members
Användare   User
Användning   Utilization
Arbetare   Worker
Arbete   Work
Arbetsgivare   Employer
Arbetskostnader   Costs of labour
Arbetskraft   Labour force
Arbetsmarknads-politiska åtgärder   Employment  measures
Arbetsmarknadsutbildning  Education arranged by the National Labour Market Board
Arbetsolyckor   Occupational accidents
Arbetsolycksfall   Occupational injury
Arbetssjukdomar   Occupational disease
Arbetsskador   Occupational injuries
Arbetsställen Establishments, working places
Arbetstagare   Wage-earner, employee
Arbetstillfällen   Employment
Arbetstimmar   Working hours
Areal   Area
Arm   Arm
Art   Species
Asien  Asia
Ask   Ash (Fraxinus exelsior)
Asp   Aspen (Populus tremula)
Av  Of
Avdrag   Abatement
Avfall   Refuse
Avfalls(-papper)   Waste (paper)
Avgiftens storlek   Size of duty
Avgår   Deducted
Avlutar   Black liquor
Avläggsbundna   Stationary at landing
Avsalumassa   Market pulp
Avser   Refer to
Avskogning   Deforestation
Avskrivningar   Depreciations
Avskräckningsmedel   Repellent agent
Avtal   Agreement (on wages)
Avtalshöjning   Raise of wages
Avverkad   Felled
Avverkning   Felling, logging, cutting
Avverkningsarbete   Logging
Avverkningskostnad   Felling cost
Avverkningsrester   Logging residual
Avverkningssäsong   Felling season
Avverkningstyp   Type of felling or logging
Avverkningsuppdrag   Purchase with price depending on actual felling cost
Avverkningsår   Felling year
Axel   Shoulder

     ^

Bakaved Slabs
Balansområde Industrial region
Bandsåg Band saw
Bark (på bark) Bark (incl bark)
Barkningsgrad Degree of barking
Barr(-träd) Conifers
Barrförlust Defoliation Conifers
Barrmassaved Coniferous pulpwood
Barrskog Coniferous forest
Barrskogsodling Artificial regeneration of coniferous species
Barrsågtimmer Coniferous saw timber
Barrträvaror Softwood
Barrvirke Softwood
Bebyggda Built up
Bebyggelse Dwellings
Befattningsgrupp Group of employees
Befolkning Population
Begränsat skydd Limited protection
Belastningsgrad Acid deposition load
Ben Leg
Benämnes Here called
Beredskapsarbetare Person in relief work
Berg Rock surface Person in relief work
Bergstrakter Mountainous areas
Beräknad Calculated
Beräkningar Calculations
Berörda Concerned
Beslut Resolution, decision
Bespruta Spray
Beståndsareal Stand area
Beståndsålder Stand age
Betalt Paid
Bete Forest grazing
Bidrag Subsidy
Bilväg Road
Bilvägsmätning  Wood measurement at roadside
Biobränsle Biofuel
Biotop Habitat
Biotopskydd Legal habitat protection
Biprodukter Wood residues, waste products
Bjälkar, sparrar Beam, batten, spar
Björk Birch (Betula pubescens & B. pendula)
Björkmassaved Birch pulpwood
Björn Bear (Ursus arctos)
Blandat returpapper Mixed waste paper
Blandskog Mixed forest
Blekt Bleached
Blötdjur Molluscs
Bok Beech (Fagus sylvatica)
Bolag Company (limited)
Bolagsskog Company forest
Bonitet Site productivity
Bonitetsklass Site productivity class
Bostäder Dwellings
Bransch Industrial branch
Brossling Piling
Bruken The mills
Brunjordar Brown forest soils
Bruttoareal Gross area
Bruttoavgång Total drain
Bruttoavverkning Gross felling
Bruttomarginal Gross margin
Bruttopris Gross price
Bruttovärde Gross value
Brännved Fuelwood
Brännvedsbalans Fuelwood balance
Brännvedssituationen The fuelwood situation
Bränsle Fuel
Bränsleslag Type of fuel
Bränsleändamål Fuel use
Bröst Chest
Budgetår Fiscal year
Budgetårsvis By fiscal year
Buk Abdomen
Buskskogsmark Other wooded land
Byggnader Buildings
Byggnadsarbetare Building worker
Byggnadsindustri Building- and construction industry
Byggnadsplattor Building boards
Byggnadssnickerier  Joinery products
Bål Body
Båtnadsareal Affected area
Bäcken Pelvis
Bäver Beaver (Castor fiber)

C      ^

Cellulosafabrik Chemical pulpmill
Cellulosaflis Chips
Cirkelsåg Circular saw
Contortatall Lodgepole pine (Pinus contorta)

   ^

Dalripa Grouse (Lagopus lagopus)
Danmark Denmark
Del Part
Delar av Parts of
Detaljhandeln Retail trade
Diameterklass Diameter class
(cm på bark)    (cm over bark)
Dikad längd Length of ditches
Dikesrensning Cleaning of ditches
Direkta Direct
Dissolvingmassa Dissolving pulp
Distributionsförluster Distribution losses
Diverse mark Various land
Djurgrupp Group of taxa
Djurskyddsområde Wildlife sanctuary
Dm Decimetre
Domar Judgement
Domän AB Domän Group
Domänreservat Domän (Forest Service) reserve
Dovvilt Fallow-deer (Dama dama)
Driftskostnader Working expenses
Drivning Logging
Drivningskostnader Logging costs
Drivningsår Cutting year
Däggdjur Mammal
Därav Of which
Döda träd Dead trees
Dödad Killed
Dödsbo Estate of a deceased person
Dödsfall Fatality

      ^

Efter Connected with
Egentlig Actual
Ej Not
Ej påverkad av jordbruk Not affected by agriculture
Ej vidare bearbetat  Not further processed
Ek Oak (Quercus robur, Q. petraea)
Elenergi Electric energy
Eller Or
Emballagevirke Wooden packages
Energiskog Energy forest
Energiskogsbränsle Fuel from coppice
Enhet Unit
Enkel Simple
Enkelt bolag Ordinary partnership
Enligt According to
Enskild person Private person
Entreprenadföretag Contract company
Entreprenörer Contractors
Estland Estonia
Europeisk European
Examinerade Graduated
Exkl(-usive) Excluding
Exportland Exporting country

     ^

Faktiskt besprutad Actually sprayed
Falskartong Folding boxboard
Faner Veneer
Fanerskivor Veneer sheets
Fanerstock Veneer log
Fanertimmer Veneer log
Fast anställda Permanent employee
Fastighetsplaner Forest management  plans
Fastmark Mineral soil
Fastvingeflyg Fixed wing aircraft
Fiberskivor Fibreboard (wallboard)
Fingrar Fingers
Fiskar och rundmunnar Fish and cyclostomes
Fjäll High mountains
Fjällbarrskog Subalpine coniferous woodland
Fjällnära skog Forest in the proximity of high mountains
Fjärilar Butterflies and moths
Fjärran Östern The Far East
Fjärrvärme District heating
Flis Chips
Flis och träavfall Chips and waste wood
Flottning Floating, driving
Folkmängd Population
Formvirke Wood for moulds
Fortbildning Further education
Fot Foot
Fotled Ankle
Fraktintäkt Freight revenue
Framtida underskott Prospective deficit
Frankrike France
Fridlyst & militärt  Natural conservation areas and land under military supervision
Fritidshus Summer house
Frånvaro Absence
Främre Orienten The Middle East The Middle East
Frö Seed Seed
Fungicid Fungicide
Funktion Function
Furu Pine wood
Fysisk Physical
Fåglar Bird
Fällda Felled
Fälthare Field hare (Lepus europeus)
Fältkostnad Field cost
Fältverksamhet Actual measuring
Färdolycksfall Accidents under transport
För For
För hand Manually
Förbrukad Consumed
Förbrukning Consumption
Förbud Prohibition
Förbränning Combustion
Förbättringsarbeten Roads: Major improvements
Fördelning Distribution
Förelägganden Injunction
Förening Association
Företag Company, holding,undertaking, enterprise
Förhandling Negotiation
Förhållande Relation
Förhöjd Enhanced
Första gallring First thinning
Försvunna Vanished
Försäljning Sale
Försöksverksamhet Experimental activities
Förtjänst Earning
Förvaltning Management
Föryngringsavverkning Regeneration felling (mostly final felling)
Förädling Processing
Förädlingsvärde Value added

G    ^

Gagnvirkesdugliga Merchantable
Gallring Thinning
Gallringsskog Thinning stands, forest in thinning age
Gemensamt Together, jointly
Genomsnittlig Average, mean
Gles och dålig skog Sparsely distributed   forest of bad quality
Grafisk industri Printing industry
Gran Norway Spruce (Picea abies)
Granmassaved Spruce pulpwood
Granskog Spruce forest
Gransågtimmer Spruce sawlogs
Grenar Branches
Groddjur Batrachian
Grossist Wholesaler
Grovt kanthugget Roughly squared
Grundskola Nine-year compulsory school
Grundutbildning Basic education
Grupprådgivning Group advicing
Gråal Grey alder (Alnus  incana)
Gräns Border
Grävling Badger (Meles meles)
Gymnasieskola Upper secondary school
Gödslad areal  Fertilized area
Gödsling Fertilizing Fertilized area
Götaland See fig. 1.1

    ^

Ha Hectare
Hack Chips or chaff
Halmbränsle Fuel from straws
Hals Neck
Halvkemisk Semi-chemical
Halvtorra Semi-arid, sub-arid
Halvår Six month period
Hand Hand
Handled Wrist
Havsflottning Sea-floating
Hektar Hectare
Hela Whole, entire
Hela landet The entire country
Helikopter Helicopter
Herbicider Herbicides
Hinder Restriction, obstacle
Historisk Historical
Hjälpplantering Beeting
Hotad Threatened
Hotfaktor Type of threat
Hotkategori Degree of threat
HS Harmonized Commodity Description and Coding System
Huggningsart Felling type
Huggningsklass Maturity class
Husbehovsvirke Timber for home use
Huvud Head
Huvuddelen The main part
Huvudgrupper Main groups, categories
Huvudsakligen Mainly
Huvudstammar Main stem
Hygge Final felled area
Hyggesavgränsning Design of final felling
Hyggesrensning Cleaning, preregeneration
Hyvelspån Shavings
Hyvla Plane
Hyvlade trävaror Planed sawnwood
Hyvleri Planing mill
Hyvling Planing
Hårda Hard
Hårdboard Hardboard
Hänsynskrävande Care-demanding
Höftled Hip-joint
Hög(t) High
Höger Right
Högst No more than
Högskolebehörighet Qualification for university

 

I      ^

In
I-länder   Developed countries
Impediment   Waste land or other nonproductive land
Import   Import
Importland   Country of destination
Impregnering   Wood preserving
Indirekt   Indirect
Industri Industry
Industrigren   Branch of industry
Industriprocesser   Industrial processes
Industriproduktion   Industrial production
Industristatistiken  Census on manufacturing industry
Industrityp   Type of industry
Industrived   Industrial roundwood
Inget skydd   No protection
Inhemsk avverkning    Domestic removals
Inkl(-usive)   Including
Inkomstläge   Level of income
Inkomstår   Income-year
Inom   Within
Inrikes transporter   Internal transport
Insamling   Collection, recovery
Insekter   Insects
Insekticider  Insecticides
Insektsbekämpningsmedel   Insecticides
Insektshärjning   Insect damage
Intäkter   Revenues
Inventarier   Effects and stores
Inventering   Inventory
Investering   Investment
Investeringsbidrag   Investment grant
Investeringskostnad   Investment cost
Investeringsobjekt   Object of investment
Invånarantal   Number of inhabitants
Invånare   Inhabitant
Inägor   Agricultural land

     ^

Jakt   Hunting
Jordbehandling   Treatment of soil(chemical)
Jordbruk   Agriculture
Jordbruksbefolkning  Agricultural population
Jordbruksmark   Agriculture land
Juridisk   Artificial
Jägmästarutbildning   Education leading to  a Master’s degree in Forestry
Jämförelse   Comparison
Järnväg   Railway
Järpe    Hazel-grouse (Tetastres bonacia)

K      ^

Kalenderår   Calendar year
Kalkning   Liming
Kalmark    Unstocked forest, bare forest land
Kalv   Calf
Kaninskador   Damage due to rabbits
Kapning   Cross cutting
Kartongretur   Waste paperboard
Kategori   Category
Kemisk   Chemical
Klass   Class
Klibbal   Common alder (Alnus glutinosa)
Km   Kilometre(s)
Knä   Knee Kilometre(s)
Koefficient   Coefficient
Kol   Coal
Koldioxid   Carbon dioxide
Kommun   Municipality
Konsumtion   Consumption
Konsumentprisindex   Consumer price index
Kontorsarbete   Office work
Kontroll   Control, checks
Kortvägstransport   Extraction
Kostnader   Costs
Kostnadsslag   Type of cost
Kraftliner   Kraft-liner
Kraftpapp   Kraft board
Kraftpapper   Kraft paper
Kronan   The State (government)
Kronoskogar   State forest
Kronutglesning,  procent av barrmassa Defoliation, foliage
Kronvilt  Red deer (Cervus elaphus)
Kroppen Body
Kroppsdel Part of the body
Kryssfaner Plywood
Kräldjur Reptile
Kubering Calculation of volume
Kulturmiljö Cultural consideration
Kulturvårdande åtgärder Measures for protection of the cultural heritage
Kurs Course
Kurslängd Length of a course
Kustl(-and) Coastal region
Kvalitet Quality, grade
Kvalitetsklass Quality class
Kvantitet Quantity
Kvarlämnade Left (in forest)
Kvartal Quarter of a year
Kvartalsslut End of quarter
Kvistning Limbing
Kvävedioxid Nitrogen dioxides
Kyrkan The church
Källa Source
Kärlväxt Vascular plant
Kärnkraft r Nuclear powe
Köpare Buyer
Köpeskilling Purchase-price
Köpt bränsle (Bought) fuel

L      ^

Lagerförluster Losses in stock
Lamellträ Blockboard Losses in stock
Land (länder) Country (countries)
Landareal Land area
Landsdel Group of counties (see fig. 1.1)
Landsdelsgräns County border (see fig. 1.1)
Landskapsvård Landscape architecture
Lantarbetare Farm worker
Lantbruks- och skogsarbete Farming and forestry work
Lappm(-ark) Lapland
Lastbil Lorry
Lastbilsförare Lorry driver
Lastbilstransport Lorry transport
Lavar Lichens
Lettland Latvia
Leveransform Type of purchase, type of delivery
Leveransplats Delivery place
Leveranspris Delivery price
Leveransrotposter Delivery stumpage purchase
Leveranstid Period of delivery
Leveransvirke Delivery timber (logs)
Lind Limetree (Tilia sp.)
Linje (In education) Course of education
Litauen Lithuania
Lokaliseringsbidrag Localization grant
Lokaliseringslån Localization loan
Lump Butt off
Låd- och plywoodfabriker Box and plywood factories
Låg(t) Low
Lågproducerande bestånd Stand with a production considerably below site potential
Lånegaranti Loan guarantee (security)
Län County
Längd Length
Länsgräns Border of county
Länsdelsgräns Border between parts of counties
Lätt Light
Löner Wages and salaries
Löpande förbrukning Current intermediate consumption
Löv(-träd) Broad-leaved (trees)
Lövmassaved Broad-leaved pulpwood
Lövskog Broad-leaved forest

     ^

m3f pb Cubic metre solid volume incl. bark
m3f ub Cubic metre solid volume excl. bark
m3sk Cubic metre standing volume (forest cubic metre)
m3t Cubic metre piled volume
m3to Cubic metre by top measurement
Markanvändning Land use
Markberedning Soil scarification
Markdjup Soil depth
Maskin Machine
Maskinarbete Machine work
Maskinellt Mechanical
Maskintyp Type of machine
Massafabriker Pulpmills
Massaflis Chips
Massaindustri Pulp industry
Massatillverkning Pulping
Massaved Pulp wood
MDF-board Medium density fibreboard (MDF)
Med With
Medelbonitet Mean site quality
Medelexportpris Mean export price
Medelfel Standard error
Medelfraktintäkt Average freight  revenue
Medel(-tal) Mean, average
Medelhöjd Average height
Medelkörväg Mean driving distance
Medellängd Mean length
Medeltransportavstånd Mean distance of transport
Medeltransportlängd Average haul per ton
Medelvolym Mean volume
Medlemmar Members
Mekanisk Mechanical
Mellanskaliga Medium-scale
Mera än More than
Metod Method
Milj(-oner) Million(-s)
Minst At least
M.m. Etc.
Mogen Mature
Morkulla  Wood-cock (Scolopax rusticola)
Mossor Bryophytes
Motormanuell Motor-manual
Motorsåg Chain saw
Myr Swamp, bog
Myr nedom fjällen Swamp below the high mountains
Månad Month
Mård Marten (Martes martes)
Mått Measure
Måttenhet Unit of measurement
Mängd Quantity
Möbelfabriker Furniture factories
Möbelindustri  Manufacture of furniture

N     ^

Nacke Back of the head
Nationalpark National park
Naturbete Grazing land
Naturminnen Natural monument
Naturreservat Nature reserve
Naturvetenskapligt Scientific
Naturvård Nature conservation
Naturvårdsområde Nature management area
Naturvärdesinventering Inventory of nature conservation value
Nederländerna The Netherlands
Nedlagd jordbruksmark Converted agricultur land
Nedre Lower
Nettoavverkning Net felling
Nettohandel Net trade
Nettoimport Net import
Nettoprisindex Net price index
Norge Norway
Normala bestånd Stand of satisfying quality
Norra Northern
Norrland See Områdesindelningar
NUTEK Swedish National Board for Industrial and Technical Development
Ny- och ombyggnad New- and reconstruction
Nyckelbiotop Woodland key- habitat of rare and endangered species
Nyckelbiotopinventering Mapping of woodland key- habitats
Nydikning  Completed ditches (last year)
Nylokaliserade Newly located, relocated
Näringsgren Branch of industry

    ^

o/s Quality grade unsorted   (u/s)
Obarkat (Ob) Unbarked
Obebyggda Unbuilt
Objekt som planterats Plantation carried out
Oblekt Unbleached
Och And
Ogräsbekämpningsmedel Herbicides
Okänd utrustning Unknown equipment
Olika Different
Olja Oil
Omkring About
Område Region
Områdesplan Regional plan (general forest inventory)
Omvandlingsförluster Conversion losses
Orre Black grouse (Lyrolus tetrix)
Ospecificerat Unspecified
Ovan Above
Ovanstående Above mentioned

P     ^

Papp Paperboard
Papper Paper
Pappersavfall Waste paper
Pappersbruk Paper mill
Pappersindustri Paper industry
Pappersmassa Wood pulp
Pappersvaruindustri  Paper goods industry
Pappfabrik Paperboard industry
Pappförpackningsindustri Board packing industry
Pappindustri Paperboard industry
Pappvaruindustri Paperboard goods industry
Per Per
Period Period
Periodmedeltal Average of the period
Person Person
Planläggning Planning
Plantbehandling Treatment of plants
Plantering Planting
Plantor Plants
Plantskog Thicket stage
Plantskola Nursery
Plantskolearbetare Nursery worker
Plockbar Possible to collect
Plywoodindustri Plywood industry
Podsol Podzol
Polen Poland
Porös board Insulating board (soft board)
Porösa Insulation, semi-soft
Post (= stämplingspost) Stand marked for cutting
Posttyper Type of sells in situ
Poäng (In education) Quantity corresponding to one week’s full-time studies
Preparandkurs Preparatory course
Preparat Preservatives
Pris Price
Prisavdrag Price reduction
Pristillägg Price addition
Privat Private
Privatskog Other private forest
Procent Per cent
Procentandel Percentage
Procentuell Percentage
Producentprisindex  Producer price index
Produkt Product
Produktion Production, yield
Produktionslära Forestry production
Produktionsvärde Gross output
Produktslag Type of product
Prognos Forecast
Promille Promille, promillage
On
Påverkad Affected (by)

    ^

Ram Maximum amount
Rambelopp Upper limit amounts, basic general amount
Ramsåg Frame saw
Real ränta på eget  kapital Real rate of interest on own capital
Redovisas Is shown
Redovisningskostnad Account cost
Reducersåg Reducer saw
Regelbunden Regular
Region Region
Rekreation Recreation
Relativ Relative
Reparation Repair
Reservat Nature reserve
Resp(-ektive) Respectively
Restpost Other
Resultat före ränta och arbetsersättning Trading result before interest and remuneration
Returkraftpapper Waste kraft paper
Returpapper Waste paper, recycled paper
Reviderad Revised
Ribb Edgings
Ribb- och bakaved Edgings and slabs
Riket The entire country
Riksskogstaxeringen The National Forest Inventory
Rivningsvirke Recycled building material
Rotförsäljningar Sales of standing timber
Rotposter Standing forest timber for sale
Rundvirke Roundwood
Rundvirkesförbrukning Roundwood consumption   
Rygg Back
Rygg utom nacke Back except back of the neck
Ryggbesvär Spinal troubles
Ryggradslösa Invertebrates
Ryssland Russia
Råd och anvisningar Advice and recommendations
Rådgivning Extension service, advice
Rådjur Roe deer (Capreolus capreolus)
Rånetto Net conversion value
Rånettovärde Gross revenue, crude net
Råvaror Raw material
Råvarubehov Raw material consumption
Råvaruförbrukning Consumption of wood raw material
Ränteintäkt Income from interest
Räntekostnad Interest charge
Räntor Interests
Rödräv Fox (Vulpes vulpes)
Röjning  Precommercial   thinning, cleaning
Rörelseintäkter Operating income
Rörelsekostnad Operating expense

S       ^

SEK   Swedish crowns
Samfärdsel   Transport
Sammanhang   Connection
Samt   And
Samtliga   All, total
Savanner   Savannah areas
Scenarier    Scenarios
Se See
Sjukdagar   Days of illness
Sjukersättningsdagar   Days with sickness benefit
Själv   Self
Självgallring   Natural thinning
Självsådd   Natural regeneration
Självverksam   Self-working
Skada   Injury, damage
Skadad   Injured
Skadegörelse   Damage
Skadeklass   Degree of damage
Skalbaggar   Beetles
Skiljeställen   Sorting installation
Skivindustri   Board industry
Skivor, skivprodukter   Wood based panels
Skog(-ar)   Forest(-s)
Skog på rot   Standing forest timber
SkogForsk   Forestry Research Institute of Sweden
Skoglig   Forestry
Skogsarbetare    Loggers and other forestry workers
Skogsarbete   Forest work
Skogsavtalet   Agreement on wages for forestry workers
Skogsbilväg   Forest road
Skogsbiotop   Forest habitat
Skogsbruk   Forestry
Skogsbrukslinje   Forestry line
Skogsbruksplan   Forest management plan
Skogsbruksskola   Forest education (upper secondary)
Skogsbruksvärde   Value of forest land and growing stock
Skogsbränsle   Forest fuel
Skogsdikning   Forest drainage
Skogsentreprenörer   Forest contractors
Skogsgödsling   Forest fertilizing
Skogshare   Mountain hare (Lepus timidus)
Skogshögskolan   The Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forestry
Skogsindustriprodukter   Forest industry products
Skogsinstitut   Forest Institute
Skogsinventering   Forest inventory
Skogsmark   Forest land, forest habitat
Skogsmarksareal   Forest land area
Skogsmarksinnehav   Forest area held (forest part of an estate)
Skogsmarkskalkning   Liming on forest land
Skogsmaskin   Forest machine
Skogsmaskinförare   Forest machine operator
Skogsmästarskolan   School for Forest Engineers
Skogsmästarutbildning Education of Forest  Engineers (Senior Forest Rangers)
Skogsodlad   Artificially regenerated stand
Skogsodling   Planting and sowing, artificial regeneration
Skogsprodukter   Forest products
Skogsproduktion   Forest production, wood production
Skogsregion   Forest region
Skogsrika   With abundant forest  resources
Skogsstyrelsen   The National Board of Forestry
Skogssällskapet   The Swedish Forestry Society
Skogsteknikerkurs   Course for forestry technicians
Skogsvård   Silviculture
Skogsvårdsarbete   Silvicultural work  
Skogsvårdsavgift   Forest preservation duty
Skogsvårdsstyrelser   County Forestry Boards
Skogsvårdsåtgärder   Silvicultural measures
Skogsväg    Forest road
Skogsvägbyggnad   Forest road construction
Skogsägare   Forest owner
Skogsägareförening   Forest Owners’ Association
Skogsägareföreningsgräns  Border of region covered by a Forest Owners’Association
Skogsägargrupp    Category of forest owner
Skrivpapper Writing paper
Skydd Protection
Skydd mot Protection against
Skyddsdikning Protective ditching
Skyddsform Type of protection
Skötsel av redskap Care of equipment
Slaktvikt Carcass weight
Slipmassa Mechanical wood pulp
Sliprar Sleepers, ties
Slutavverkning Final felling
Slutavverkningsskog Forest mature for final felling
Sluten skog Closed forest
Slätter Plains
Småbiotoper Small productive areas
Småskogsbruk Small-scale forestry
Snabbt ökande Increase
SNI-kod SNI-code; the national system for coding industrial branches
Snickerifabriker Joinery shops
Snickerivaror Joiner’s work, joinery products
Sork Field mouse
Sortiment Assortment, commodities
Sortimentsfördelning Distribution of assortment
Sortimentsmetod Assortment system
Spec. Quality grade special
Special Special
Specialkurs Special course
Spindeldjur Chelicerata
Spridningsmetod Method of application
Spån Sawdust
Spånskivetillverkning Production of particle board
Spånskivor Particle boards
St Number
Stam(-mar) Stem(-s)
Stamdelar Parts of stem
Stamkvistning Pruning
Stammetod Whole-stem system
Stamved Stemwood
Standardtimmar Standard man-hours
Staten The State
Statsbidrag State subsidy
Stockmätning Measuring of  individual logs
Stolpar Poles
Storbritannien Great Britain
Storlek Size
Storleksklass Size group, size class
Stormfälld skog Windthrown forest
Storskaliga Large-scale
Storskogsbruk Large-scale forestry
Storsvampar Macrofungi
Stubbinventering Stump inventory
Ståndortsindex Site index
Stämpling Marking of standing timber
Stängselstolpar Fence stake
Stöd Subsidy
Stödbelopp Support/grant
Stödområdet Support area
Större Larger
Substans Agent
Subtropisk Subtropic
Sulfatmassa Sulphate pulp
Sulfitmassa Sulphite pulp
Summa Total, sum
Sumpskog Wetland forest
Svagt förhöjd Slightly enhanced
Svamp Mushrooms, fungi, macrofungi
Svampbekämpningsmedel Fungicides
Svaveldioxid Sulphur dioxid
Svealand See Områdesindelningar
Svår Severe, difficult
Sysselsatta Employed
Sysselsättning Employment
Sysselsättningsökning Increase of employment
Sådd Sowing
Sågade och hyvlade trävaror Sawn and planed goods
Sågade trävaror virke Sawn goods
Sågade trävaror av barrträ Sawn softwood   
Sågade trävaror av lövträ Sawn hardwood
Sågat Sawn
Sågspån Saw dust
Sågtimmer Saw log
Sågverk Sawmill
Sågverksarbetare Sawmill worker
Sågverksflis Chips from sawmill
Sågverksindustri Sawmilling industry
Såld volym Sold volume
Sårbar Vulnerable
Säljare Seller
Sällsynt Rare
Särskild Special
Särskild fastighetstaxering Special tax assessment of real estate
Säsong Season
Södra Southern
Sökt Applied for

    ^

Tal (1 000-tal) Here: Thousands
Tall Scots Pine (Pinus sylvestris)
Tallmassaved Pine pulpwood
Tallskog Pine forest
Tallsågtimmer Pine sawlog
Tallungskog Young pine forest
Taxering Tax assessment or forest inventory
Taxeringsår Year of assessment or year of forest inventory
Tekniska impediment Technical wasteland
Tekniskt Technical
Telefonkatalog Telephone directory
Tempererade Temperate
Termomekanisk massa Thermo-mechanical  pulp (TMP)
Terräng Terrain
Terränggående Cross-country
Terrängtransport Hauling
Tid Time
Tidigare Previous, earlier
Tidningspapper Newsprint
Tidsbegr. anställda Employee for a limited period
Tidskrift Journal, magazine
Till To
Tillfredsställande Satisfactory
Tillgång Supply
Tillgänglig Accessable
Tillredningsarbete Processing
Tillsläppt Admitted (transported)
Tillstånd Permission
Tillvaratagen Processed, converted
Tillverkningsarbete Manufacturing
Tillverkningsindustri Manufacturing industry
Tillväxt Growth, net annual increment
Tilläggsbidrag Extra subsidy
Timme Hour
Tjäder Capercaillie (Tetrao urogallus)
Tjänstemän Salaried employees
Ton metric tonne
Toppar Tops of trees
Toppdiameterklasser Topdiameter classes
Torra Dry, dead (trees)
Torra + vindf. Dead and windthrown trees
Torrtänkt vikt Air dry weight
Totalproduktion Total production
Torv Peat
Torvmark Peat land
Total landareal Total land area
Totalareal Total area
Totalskyddad Completely protected
Totalt Total
Trafik Traffic
Traktor Tractor
Transportarbete Transport work
Transportavståndsklass Distance class
Transportförlust Transport loss
Tre Three
Tropisk Tropical
Tryckeriretur Waste printing paper
Tryckimpregnerat Pressure treated with wood preservatives
Tryckpapper Printing paper
Trä Wood
Träavfall Waste wood
Träbaserade skivor Wood-based panels
Träd Tree
Trädbränsle Wood fuel
Träddelsmetod Tree-section method
Trädfällning Felling of trees
Trädgårdsarbetare Garden workers
Trädmetod Whole tree method
Trädsamhälle Tree formation
Trädslag Tree species
Träfabrikat Wood product
Träfiberplattindustri Fibreboard industry
Träfiberplattor Fibreboard
Träfiberskivor Fibreboard
Träförpackningsindustri Wood-packing industry
Trähus och byggnadssnickerier Wooden house and building carpentry
Träindustri Wood industry
Träkol Charcoal
Trämaterialindustri Wood-material industry
Trämöbelvaruindustri Wood-furniture  industry
Träskivor Wood-based panels
Träskydds- och impregneringsmedel    Wood preservation chemical
Träsliperi Ground pulp mill
Trävaror Wood products, sawn goods
Trävaruindustri Wood processing industry
Tulltransportområde Custom area Wood processing industry
Typ av Type of
Tyskland Germany
Tår Toes Germany
Täthet Density
Tätort Urban settlement
Tätortsnära Land in proximity to urban areas
Tättbefolkade Densely populated

      ^

U-länder Developing countries
Underhåll Maintenance
Underhållsbidrag Maintenance grant
Underkänd Not approved, failed
Underskott Deficit
Undersökt Examined
Ungskog Young forest
Universitet University
Uppgiften The figure
Uppgift saknas Information is missing
Upplevelsehänsyn Aesthetical values
Upprättade avtal Agreements
Utan Without
Utanför Outside
Utbetalad ersättning Disbursement
Utbildningsanordnare Organizing body of education
Utbud Supply
Utbyte Yield
Utdöma Impose
Utexaminerade Graduated
Utfört Done, executed
Utnyttjande Utilization
Utom Except
Utrikes sjöfart Foreign maritime trade
Utrikeshandel Foreign trade
Utveckling Development, trend

V      ^

V Quality grade Fifth (V)
VI  Quality grade Defective (VI)
Varav Of which
Varor av pappersmassa eller papper och papp Articles of pulp, paper or paperboard
Varsla Notify in advance
Vassbränsle Fuel from reeds
Vattendrag Inland waters
Vattenkraft Hydro power
Vattenlösliga Water-soluble
Vecka Week
Veckor Weeks
Vedråvara Wood raw-material
Verk = Sågverk Sawmill
Verksam Active
Verkstadsmekaniker Shop mechanics
Vid Around, near
Vidare Further
Vidare bearbetat Further processed
Vidareutbildning Further education
Vikt Weight
Viktigare Of major importance
Vildkanin Rabbit (Oryctolagus cuniculus)
Vilt Game
Virke Wood, log, timber
Virkesbehov Wood requirement
Virkesförbrukning  Timber consumption
Virkesförråd Growing stock, standing volume
Virkesmätning Wood measurement
Virkesmätningsförening Wood Measurement Society
Virkesuttag Removal
Virkesvolym Timber volume
Vissa Certain
Vite Imposed fine
Volym Volume
Volymandel Share (by volume)
Vrak Refused logs
Vuxna Adults
Våtmark Wetland
Väg(-ar) Road(-s)
Väglängd Road length
Vägning Weighing
Vägt lönegenomsnitt Weigted mean wage
Vänster Left
Värde Value
Värdeförändring Value change
Världen the world
Världsdel Region of the world
Värmeverk Thermal power station
Växtgrupp Group of taxa

      ^

Wallboardfabrik Fibreboard plant
Wallboardindustri  Fibreboard industry
Well- och solid- Waste of corrugated pappretur cardboard

Y    ^

Yrke Profession, occupation
Yrkeserfarenhet Professional experience
Yrkeskunnig Skilled
Yrkesmässig Professional
Yrkesverksamhet Professional work

Z      ^

Zon Zone
Zonbredd Width of zone

Å      ^

Åker, åkermark Arable land
Ålder Age
Åldersklass Age class
Åldrar Ages
År Year
Årlig Annual
Årsarbetstimmar Number of hours worked per year
Årsavverkning Annual felling
Årsmedeltal Yearly average
Årsproduktion Annual production
Årsvisa Annual
Återimport Reimport
Återstående Remaining
Återvunnet Recycled
Återväxtåtgärder Reforestation measures
Åtgärder Measures, forestry activity
Åtgärdskategori Silvicultural measures etc.

Ä      ^

Ädellövskog Selected valuable broadleaved forest
Ägare Owner, proprietor
Ägargrupp Ownership category
Ägarkategori (-grupp) Ownership category
Ägoslag Land-use classes
Äldre skog Older forest
Älg Moose, elk  (Alces alces)
Älgbetning Browsing by moose
Än Than
Ändamål Purpose
Ärende Case

Ö      ^

Öar Islands
Ögon Eyes
Ökad Increased
Östasien East Asia
Österrike Austria
Östeuropa Eastern Europe
Över Over
Översiktlig skogsinventering General Forest Inventory
Övre Upper
Övrig (övr.) Other
Övrig skogsmark Other forest land
Övriga, övrigt Others
Övriga allmänna Other public forest
Övriga intäkter Other revenues
Övriga trävaror Other wooden goods
Övrigt löv Other broad-leaves

Tillbaka till överst på sidan ^

 

Trädnamn

 


Barrträd   Conifers

Gran
Norway spruce
Picea abies
Lärk
Larch
Larix sp.
Europeisk lärk
European larch
Larix decidua
Sibirisk lärk
Siberian larch
Larix sibirica
Tall
Scots pine
Pinus sylvestris
Contorta
Lodgepole pine
Pinus contorta
En
Common juniper
Juniperus communis

Lövträd  Broad-leaves

Al
Alder
Alnus
Gråal
Grey alder
Alnus incana
Klibbal
Common alder, black alder
Alnus glutinosa
Asp
European aspen
Populus tremula
Björk
Birch
Betula
Glasbjörk
Downy birch
Betula pubescens
Vårtbjörk
Silver birch
Betula pendula
(Betula verrucosa)
Hassel
Common hazel
Corylus avellana
Hägg
Bird cherry
Prunus padus
Oxel
Swedish whitebeam
Sorbus intermedia
Rönn
Mountain ash, Rowan
Sorbus aucuparia
Sälg
Goat willow, Sallow willow
Salix caprea


Ädellövträd   Selected valuable broadleaved species

Alm
Elm
Ulmus
Skogsalm
Wych elm
Ulmus glabra
Lundalm
Small-leaved elm
Ulmus minor
(Ulmus carpinifolia)
Ask
European ash
Fraxinus excelsior
Avenbok
Hornbeam
Carpinus betulus
Bok
Beech
Fagus sylvatica
Ek
Oak
Querqus
Skogsek, stjälkek
Pedunculate oak
Quercus robur
Bergek, Druvek
Durmast oak, Sessile oak
Querqus petraea
Fågelbär
Wild cherry, Gean cherry
Prunus avium
Lind
Lime, Linden
Tilia
Skogslind
Small-leaved lime
Tilia cordata
Lönn
Norway maple
Acer platanoides